گپی دوستانه با منتخبین مردم (شعر)

 

گپی دوستانه با منتخبین مردم

 

 

نبوده حاصلی از حرف شنیدن
                                        شنیدن کی بده مانند دیدن

بروی کاغذو , هی حرف شنیدن                        

                            چه خواهم کرد شده حاجت رسیدن

چه خواهم کرد , چه خواهم گفت شعار است     

                                    عملکردی نشان افتخار است

در این سالها کی برده سود هنگفت ؟           

                            کی خورده مال مفتو هی زده ------؟

کی در این گیروداران زندگی کرد ؟

                         چه کس با خون و دل ایستادگی کرد؟

شدند از نعمت رایها کامیاب 
                                      
 شده کالا  ازاین رایها نایاب

 
که این باران نعمت هرچه بارید  

                                     بروی بام او , اقوام و فامیل

نبوده قطره ای بربام مردم 
                                  نکرد فرقی به حال زار مردم

  (( از شعرو ورای نویسنده))

 

/ 0 نظر / 23 بازدید