اسامی 313 یار امام عصر(عح تغالی فرجه الشریف) با ذکر ادرس

 

روایتیست از اصبغ ابن نباتة که از امیرالمؤمنین (ع)نقل میکند:
روزی امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای از مهدی (ع) و یاران او ذکری به میان آورد.  ابوخالد از امیرالمؤمنین (ع) پرسید ، تعداد و اوصاف و خصوصیات اسمی و محلی یاران مهدی (ع)را بیان فرمایید. امیرالمؤمنان به نقل از رسول خدا (ص) تعداد و محل‌های 313 تن از یاران و همراهان ان حضرت را هنگام ظهور اعلام کرد .

اول آنها از بصره و آخر آنها از یمامه خواهد بود،

 


اسامی 313 یار امام عصر(عح تغالی فرجه الشریف) با ذکر ادرس

روایتیست از اصبغ ابن نباتة که از امیرالمؤمنین (ع)نقل میکند:
روزی امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ای از مهدی (ع) و یاران او ذکری به میان آورد.  ابوخالد از امیرالمؤمنین (ع) پرسید ، تعداد و اوصاف و خصوصیات اسمی و محلی یاران مهدی (ع)را بیان فرمایید. امیرالمؤمنان به نقل از رسول خدا (ص) تعداد و محل‌های 313 تن از یاران و همراهان ان حضرت را هنگام ظهور اعلام کرد .

اول آنها از بصره و آخر آنها از یمامه خواهد بود،

 آنگاه آن حضرت شروع کرد بشماره کردن اصحاب مهدی علیه السلام و مردم گریه میکردند،

فرمود: از بصره دونفر از اهواز یک نفر - از منا یک نفر - از شوشتر یک نفر - از دورق یکنفر از باستان یک نفر نام او. علی و سه نفر دیگر: احمد، عبدالله و جعفر - از عمان دو نفر: محمد و حسن - از سیراف دو نفر: شداد و شدید - از شیراز سه نفر: حفص، یعقوب و علی از اصفهان چهار نفر: موسی، علی، عبدالله و غلفان - از ابدح یک نفر: یحیا -از مرج یا عرج یکنفر:

داود - از کرخ یک نفر: عبدالله - از بروجرد یک نفر: قدیم - از نهاوند یکنفر: عبدالرزاق - از دینور دو نفر: عبدالله و عبدالصمد - از همدان سه نفر: جعفر، اسحاق و موسی - از قم ده نفر که نام آن ها مطابق با نام اهل‏بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله است - از خراسان یکنفر: درید و پنج نفر دیگر که نامشان با نام اصحاب کهف تطبیق میکند - از آمل یک نفر - از جرجان یک نفر - ازهراه یک نفر - از بلخ یک نفر - از قراح یک نفر - از عانه یکنفر - از دامغان یک نفر - از سرخس یک نفر - از سیار سه نفر - از ساوه یکنفر - از سمرقند یک نفر - ازطالقان بیست و چهار نفر،

 اینها همانهایند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در باره آنها فرمود:

 در خراسان گنجهائی است که طلا و نقره نیستند ولی مردانی هستند که خدا و رسول آن ها را جمع میکنند -

از قزوین دو نفر - از فارس یک نفر - از ابهر یک نفر - از برجان یک نفر - از شاخ یک نفر - از صریح یکنفر - از اردبیل یک نفر - از مراد یک نفر - از تدمر یکنفر - از ارمنیه یکنفر از مراغه سه نفر - از خوی یکنفر - از سلماس یکنفر - از بدلیس یک نفر - از نسور یک نفر - از برکری یک نفر - از سرخیس یک نفر - از مناجرد یکنفر - از قلیقلا یکنفر - از واسط سه نفر - از بغداد ده نفر - از کوفه چهار نفر - از قادسیه یکنفر - از سورا یک نفر - از سراه یک نفر از نیل یک نفر - از صیدا یکنفر - از جرجان یکنفر - از قصور یکنفر - از انبار یک نفر - از عکبرا یک نفر - از حنانه یک نفر - از تبوک یک نفر - از جامده یک نفر - از عبادان سه نفر - از حدیثه موصل شش نفر - از موصل یک نفر - از مغلثا یک نفر - از نصیبین یکنفر - از ارون یک نفر - از فارقین یک نفر - از آمد یکنفر - از راس العین یکنفر - از رقه یکنفر -

 

از حران یک نفر - از بالس یکنفر - از قبیح یک نفر - از طرطوس یک نفر از قصر یکنفر - از ادنه یکنفر - از خمری یکنفر - از عرار یک نفر - از قورس یک نفر - از انطاکیه یکنفر - از حلب سه نفر - از حمص دو نفر - از دمشق چهار نفر - از سوریه یکنفر از قسوان یک نفر - از قیموت یکنفر از صور یکنفر - از کراز یکنفر - از اذرح یکنفر - از عامر یک نفر و از دکار یک نفر - از بیت المقدس دو نفر - از رملیه یکنفر - از بالس یک نفر از عکا دو نفر - از عرفات یک نفر از عسقلان یک نفر - از غزه یک نفر - از فساط چهار نفر - از قرمیس یک نفر - از دمیاط یک نفر - از محله یک نفر - از اسکندریه یک نفر- از برقه یکنفر - از طنجه یک نفر - از افرنجه یک نفر - از قیروان یک نفر - از سوس اقصی پنج نفر - از قیرص دو نفر از جمیم سه نفر - از قوص یکنفر - از عدن یکنفر - از علالی یک نفر - از مدینه رسول خدا صلی الله علیه و آله ده نفر - از مکه چهار نفر - از طائف یک نفر - از دیر یکنفر - از شیروان یکنفر - از زبید یکنفر از صرو، ده نفر - از احسا یک نفر - از قطیف یکنفر - از هجر یکنفر - از یمامه یکنفر، علی علیه السلام فرمود: پیغمبر صلی الله علیه و آله آن ها را برای‏من شماره کرد (313) نفر شدند

                قل از :کورانی، 1411: ج3و4، ص104و28. و طبری، همان: ص556-575

 

و روایتهای موثقی است که در مکه معظمه ظهور و از یاران خود بیعت کرفته و نبرد خور از انجا اغاز و به مدینه بصره و کوفه عراق و شام ادامه و بعد از ان جهان را تحت نظام خود در اورده و این 313 یار را در جای جای این کره خاکی حاکم میکنند .

و نقل سینه به سینه است که چون مکیان قبلا با بعثت حضرت رسول ازموده شده بودند و قصد جان اورا کرده و شبانه از زادگاهش فراریش دادند و ان جنگهی صدر اسلام را راه انداخته و سبب صلح حدبیه شدند !!

و از انجاییکه یک چهارم یاران ان حضرت ایرانیند و بیشترین اصحاب 313 نفره را نیز از طالقان و قم تشکیل میدهند.

مقام ایشان در ایران ظهور و حرکت جهانی خود را اغاز میکنند .

 

تذکر مهم    تذکر مهم    تذکر مهم

 خداوند در جای جای قران میفرماید : ای رسول ما

ما هر پیامبری برای راهنمایی خلق بر هر دیاری فرستادیم  مردم ان دیار باورش نداشتند و ساحر و ....... میخواندند!!

(( واقعه تصمیم بقتل پیغمبر(ص) توسط مکیان و در بستر رسول خدا خوابیدن حضرت علی(ع))

فلذا تو از این بابت غم به دل راه مده و مکدر مباش . 

زیرا تو فقط ماموری که این ایات را برای اهل ایمان بخوانی و به انان مژده بهشت دهی و کوردلان و مشرکان و کافران را از اتش دوزخ بترسانی .

و تو ضامن خلق نیستی و عاقبت همه بسوی ماست.

 

حال به درگاه ایزد منان دعا کنیم که ما نیز همچون گذشتگان دچار لغزش و اشتباه نشده و چشم دلمان را باز گرداند و تا خورشید تابان را کتمان نکنیم !!

و خداوند در قران به رسولش میفرماید :

ای رسول , به این مردم نادان بگو : مگر ما در کتابهای پیشین نوید ظهور پیامبر خاتم (بنام احمد ) را بشما نداده بودیم و شما منتظر ظهور و حضور او نبوده و دعا نمیکردید ؟؟

پس هم اکنون شما را چه شده که با او به مقابله می ایستید !!