ایا اقتصاد مقاومتی اسلامی همان ریاضت اقتصادی

مصطلح جهانیست ؟

در پی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که بر اساس بند 110 قانون اساسی توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی داخلی تنظیم و پس از  تایید مقام معظم رهبری  ,  در 22 بند به قوا و ملت ذینفوذ و تاثیر گذار ایران اسلامیمان ابلاع شد.

 

 

 


ادامه مطلب ...