در ادامه مباحث ارزش افزوده (از پست قبلی)

 

ایا بی ارزشی ، ارزش میشود ؟؟. و یا ارزشی بی
ارزش؟؟

و در پی صدور تشخیصی بی پایه وازماخذی بی اساس

کاش چشمی ببیند و گوشی بشنود . که شاید پاسخی در خور فهم

ایا یرای بیگاری نکردن و چماق زور نشدن برسرگرفتن مالیات از رعیت

(مصرف کننده ) , باید کسب و پیشه را تعطیل و یا جریمه داد

و یا با اهرم اجرای ظلم بر مصرف کننده باید جهنم را بجان خرید ؟؟؟!!!!


ادامه مطلب ...